Aanmelden voor registratie

 

Aanmelden voor registratie
Stuur om u aan te melden voor registratie de contactgegevens van uw instelling (naam instelling, bezoekadres, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersoon in het kader van de aanmelding) naar: bureau@museumregisternederland.nl o.v.v. aanmelding voor registratie. Na ontvangst van uw bericht zullen wij u inloggegevens en nadere informatie over de aanmeldprocedure sturen.

Pretoets
De aanmeldprocedure begint standaard met een schriftelijke pretoets. Hierbij toetsen we op een eerste selectie uit de 17 criteria van de Museumnorm (selectie normen voor pretoets: 2, 3, 4, 8, 11, 13 en 16). U vult hiervoor via onze website een vragenformulier in. De antwoorden vormen de basis voor uw digitale registratiedossier.

Webbased vragenformulier
Het digitale registratiedossier stelt u samen met behulp van een webbased vragenformulier. Om toegang te verkrijgen tot het vragenformulier dient u in te loggen op onze website. Bij aanmelding ontvangt u hiervoor via e-mail de inloggegevens. LET OP: wij kunnen alleen aanmelddossiers in behandeling nemen die zijn samengesteld via het webbased vragenformulier, inclusief bijgevoegde documenten.

Termijn voor samenstellen aanmelddossier
Voor het indienen van het aanmelddossier wordt standaard uitgegaan van drie maanden. Het eind van deze periode vormt echter geen deadline. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunnen we de einddatum aanpassen. Neem hiervoor contact met ons op.

Vervolgtraject na pretoets
Als u op basis van de resultaten van de pretoets besluit tot formele toetsing voor registratie, vul uw interne dossier dan aan ter voorbereiding op het auditbezoek. Denk hierbij ondermeer aan de normen die buiten de reikwijdte van de pretoets vielen en aan de feedback m.b.t. de pretoets normen.

Na uw opdracht tot formele toetsing neemt één van de auditoren contact met u op voor het maken van een afspraak voor een auditbezoek en voor afstemming over het interviewprogramma. De auditor bespreekt aan het eind van het bezoek zijn/haar bevindingen globaal en legt deze vast in een auditrapport.

Registratiecommissie
De auditor legt na het auditbezoek het auditrapport voor aan de Registratiecommissie. Deze commissie controleert de interpretatie van de Museumnorm in relatie tot de museum-, collectie- en locatiespecifieke situatie. De Registratiecommissie adviseert het bestuur van Museumregister Nederland over het de aanmelding voor registratie op basis van het auditverslag, de toelichting van de auditor en eventuele informatie van aanvullend onderzoek. Het onderzoek door de commissie kan leiden tot aanvullende vragen aan uw museum. Hierover neemt de betrokken auditor zo nodig contact met u op. Het besluit over uw aanmelding voor registratie ontvangt u van het bestuur van het Museumregister.

Kosten van toetsing voor registratie
Zie hier voor een overzicht van de kosten van toetsing voor registratie in het Museumregister en de jaarlijkse bijdragen van geregistreerde musea.

Planning en doorlooptijden pretoets en toetsingen
Pretoets: na ontvangst van uw interne analyse en opdracht tot het uitvoeren van een pretoets kunt u na circa 8 weken het pretoetsrapport verwachten.

Auditbezoek: een auditbezoek kan normaliter ingepland worden binnen 8 weken na ontvangst van uw interne analyse en opdracht tot het uitvoeren van een formele toetsing. Voor de verdere verwerking van het dossier moet rekening gehouden worden met de vergaderplanning van de registratiecommissie. Na een auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Zie hier voor de planning.

Houdt u er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u altijd minimaal 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt. Voor de planning van uitspraken over nagezonden aanvullingen kunt u de bovengenoemde data m.b.t. uitspraken na een auditbezoek aanhouden; bijvoorbeeld, bij aanlevering van aanvullingen voor 21 september 2021, kunt u een nieuwe uitspraak medio december 2021 tegemoet zien.