Organisatie

Stichting    Bestuur    Registratiecommissie    Auditteam en bureau

 

Stichting

De Stichting Museumregister Nederland verricht de registratie van musea in Nederland. Het doel van de museumregistratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. De stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en is gehuisvest in Hilversum, in het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. 

 

Bestuur

Per heden hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

Mw. dr. Els van Eijck van Heslinga, voorzitter
Els van Eijck van Heslinga trad in november 2016 toe tot het bestuur en is per 1 mei 2017 benoemd tot voorzitter. Zij was voorheen directeur Bedrijfsvoering bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) en was daarvoor o.a. werkzaam als programmamanager internationaal e-Depot bij de KB, alg. directeur bestuursbureau van de Universiteit Leiden en plaatsvervangend directeur/ hoofd collecties van het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Hiernaast is Els vicevoorzitter RvT van het Boerhaave Museum, bestuurslid van de Stichting Oostersche Handel en Reederijen, vicevoorzitter van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, lid van de RvT van BplusC, lid hoofdredactie projecten Nieuwe (digitale) Maritieme Geschiedenis van Nederland en het Maritiem Portal bij HuygensING (KNAW) en lid bestuur Stichting Kunstcollectie Koninklijke Nedlloyd.
   
Dhr. Marco Grob, penningmeester 
Marco Grob trad per 1 juli 2016 toe tot het bestuur van Museumregister Nederland. Marco is sinds 2009 werkzaam als zakelijk directeur bij het Centraal Museum Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting productiehuis Plaatsmaken/Galerie Plaatsmaken in Arnhem, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Utrechts Museumkwartier en penningmeester bij Focus Filmtheater Arnhem. Marco studeerde van 1988 tot 1992 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde in 1997-1998 Hoger Financieel Administratief Management.
   
Mw. Mirjam Pragt, algemeen bestuurslid
Mirjam Pragt is sinds 1 mei 2016 bestuurslid van Museumregister Nederland. Zij is daarnaast directeur en museumconsulent van Museumfederatie Fryslân. Verder is zij directeur van Stichting Erfgoed en Publiek en bestuurslid van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, een fonds dat in Fryslân restauraties en maatregelen voor passieve conservering ondersteunt. Hiernaast is Mirjam penningmeester van Landelijk Contact Museumconsulenten. Voor het toetreden tot het bestuur van het Museumregister was zij lid van de Provinciale Adviescommissie in Gelderland en daarna van de Landelijke Adviescommissie. Voordat zij in Fryslân ging werken, was zij werkzaam bij de afdeling Nederlandse geschiedenis van Rijksmuseum en het toenmalige Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum in Delft.
   
Mw. Lucky Belder, algemeen bestuurslid 
Lucky Belder is per 1 mei 2017 lid van het bestuur. Zij is als juriste en kunsthistorica verbonden aan het Europa Instituut van de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het institutioneel kader van de kunsten en wetenschappen met bijzondere aandacht voor de vragen die spelen rond toegang tot cultureel erfgoed en hoe een duurzame introductie van innovatieve technologie daaraan kan bijdragen.

 

 

   

Dhr. Errol van de Werdt, algemeen bestuurslid
Errol van de Werdt trad per 16 november 2017 toe tot het bestuur van Museumregister Nederland. Hij is algemeen directeur en bestuurder van het TextielMuseum en TextielLab in Tilburg. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Mommerskwartier,  dat naast het TextielMuseum het Regionaal Archief Tilburg, het Stedelijk Museum Tilburg en het Vincent (van Gogh) Tekenlokaal omvat. Het TextielLab opereert internationaal en is een plek waar architecten, kunstenaars, designers en modeontwerpers in co- creatie met de medewerkers van het Lab projecten realiseren, onderzoek doen en experimenteren. Errol houdt wereldwijd lezingen over dit museumconcept. ​Voordat hij in Tilburg ging werken was hij werkzaam als conservator en directeur bij de Stedelijke musea in Kampen en als Hoofd Collecties en Onderzoek bij het Centraal Museum Utrecht.

 

 


Rooster van aftreden bestuur

    Aangetreden    Afloop 1e termijn    Afloop 2e termijn  
Voorzitter Els van Eijk van Heslinga 17 november 2016 1 mei 2020 1 mei 2023
Lid Marjan Ruiter 11 juni 2012 1 mei 2015 1 mei 2018
Lid Mirjam Pragt 1 mei 2016 1 mei 2019 1 mei 2022
Lid Marco Grob 1 juli 2016 1 mei 2019 1 mei 2022
Lid Lucky Belder 1 mei 2017 1 mei 2020 1 mei 2023
Lid Errol van de Werdt 16 november 2017 1 mei 2021 1 mei 2024

 

Registratiecommissie

De Registratiecommissie controleert en beoordeelt alle door de auditoren uitgevoerde onderzoeken en brengt advies uit aan het bestuur over het al dan niet behalen dan wel behouden van de registratie van betreffende instellingen in het Museumregister. De registratiecommissie beschikt over maximaal zes leden. Momenteel hebben de volgende personen zitting in de registratiecommissie:

 
  Dhr. dr. Paul Soetaert, voorzitter
Paul Soetaert is sinds april 2012 voorzitter van de Registratiecommissie. Tevens is hij Commisaris van het 
Rotterdamsch Leeskabinet. Paul was in het verleden lid van de Academic Board van de postacademische opleiding Informatie- en Documentatie Management (IDM). Van 1992 tot mei 2013 was hij bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts is Paul voorzitter geweest van SABIDO (Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverband voor Archief, Bibliotheek en Documentatie) en secretaris van UKB (samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van het NIWI-KNAW) en van RotterdamNet (samenwerkingsverband tussen Rotterdamse bibliotheken en informatiecentra).  
   
Mw. Birgitta Fijen
Birgitta Fijen is adviseur/projectleider cultuur en beleid en fondsenwerver. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht bij Landschap Erfgoed Utrecht, bestuurslid Stichting KerS (Kunst en recreatiegebied Spaarnwoude) en bestuurslid Plein C. Birgitta heeft een brede achtergrond in de museumwereld en maakte in het verleden deel uit van het bestuur van het Nederlands Museumregister, zat in de provinciale adviescommissie Noord-Brabant en heeft het Museumregister uitgevoerd in de provincie Noord-Holland.
   
Dhr. drs. Harry de Bles
Harry de Bles is na zijn militair leeftijdsontslag in 2017 aangetreden als directeur van het Nederlands Stoommachinemuseum. Van 1990 tot 2017 was hij directeur van het Marinemuseum in Den Helder. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en bleef daarna als marinehistoricus in dienst. Naast zijn hoofdfunctie was hij docent maritieme geschiedenis aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en bekleedde tal van nevenfuncties. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, bestuurslid ICOM NL en lid van de Executive Council van het International Congress of Maritime Museums. Tevens is hij bestuurslid van de 8 October Vereeniging "Alkmaar Ontzet". Harry was eerder lid van de Landelijke Adviescommissie Museumregistratie.  
   
Mw. dr. Els M. Jacobs
Els Jacobs is sinds 2012 actief als consultant, onderzoeker en bestuurder via haar eigen bedrijf Els Jacobs Advies & Onderzoek. Ze gebruikt haar ruime werkervaring in internationale organisaties als UNESCO en Europeana, bij de Europese Unie in Brussel, in de media, museale wereld en het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om instellingen te adviseren over strategie, beleid en praktische uitvoering. Sinds maart 2017 is zij lid van de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum en Gevangenpoort. Zij werkt als curator-in-residence bij het Rotterdam Centre for Modern Maritime History, is bestuurslid van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam en commissaris bij het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst.
   
Dhr. drs. Arjen Kok
Arjen Kok is als senior onderzoeker werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), kennisinstituut voor het behoud en beheer van monumenten, archeologie, landschap en collectie Nederland. De RCE onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren en hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. Op basis van dat onderzoek adviseert de dienst anderen over het behoud van de waardevolle elementen. Arjen werkte onder meer mee aan de Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO) en de Richtlijn voor het opstellen van een collectieplan.
   
Dhr. mr. drs. Onno Adriaansens CFP
Onno Adriaansens trad per 9 december 2015 toe tot de registratiecommissie. Onno is werkzaam als belastingadviseur bij RSM Belastingadviseurs en Accountants te Utrecht. Hij studeerde (fiscaal) recht en economie aan de Universiteit Utrecht, later gevolgd door een opleiding tot Financieel Planner alsmede Estateplanning en een mastercourse Fiscaal Vastgoed. Van 2006 tot 2012 was Onno werkzaam als bestuurslid bij VNO-NCW in Utrecht en staat regelmatig de culturele sector bij als financieel adviseur. Onno heeft, naast zijn voorliefde voor de provincie Zeeland, brede interesse in kunst en cultuur en in het bijzonder in moderne kunst.
 
 
 
Auditteam en bureau

Het bureau van het Museumregister en het auditteam zorgen voor het algemene beheer van het Museumregister en de toetsing van instellingen aan de hand van de Museumnorm. Met ingang van 2016 wordt ook de Afstotingsdatabase door het Museumregister beheerd. Via www.afstotingsdatabase.nl kondigen musea op grond van de LAMO aan welke objecten/ deelcollecties zij willen afstoten. Mocht het om zeer bijzondere objecten gaan die door de afstoting buiten het museale domein dreigen te verdwijnen, dan kan de toetsingscommissie beschermwaardigheid ingeschakeld worden om de beschermwaardigheid van de objecten nader te beoordelen.

Vanaf 2016 werkt Museumregister Nederland met externe auditoren. Hiervoor houd het Museumregister een lijst bij van erkende auditoren voor audits aan de hand van de Museumnorm. De auditoren werken in principe in de regio waarin zij wonen, maar in voorkomende gevallen kan daarvan worden afgeweken.

Bureau:

 
Mw. Ellie Bruggeman
Coördinator Ellie Bruggeman zorgt voor dagelijkse bedrijfsvoering en de coordinatie van het bureau- en auditteam. Tevens treedt zij op als ambtelijk secretaris voor het bestuur van het Museumregister en de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). Na haar studie Logistiek en Economie, gevolgd door diverse cursussen op het terrein van veiligheid en beveiliging, werkte zij eerst een ruime periode als zelfstandig adviseur aan projecten op het terrein van veiligheidszorg binnen collectiebeherende instellingen. Vanaf 2018 volgt zij een studie informatiekunde (Master Business Process Management and IT) bij de Open Universiteit. 

Christine Huisman
Christine Huisman is per juni 2018 begonnen bij Museumregister Nederland in de functie van bureaumedewerker. 
Christine heeft Kunstgeschiedenis gestudeerd (Bachelor en Master) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heeft ze een educatieve master gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werkzaamheden voor het Museumregister werkt Christine als educatief publieksbegeleider bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.                                                                                                         

Nicole Vieveen
Nicole Vieveen werkt per augustus 2018 bij Museumregister Nederland in de functie van bureaumedewerker. Nicole studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vakken over conservering en technische kunstgeschiedenis vormden tijdens haar studie een rode draad. Voor de master Museumstudies deed ze onderzoek naar het toenemende publieke karakter van restauratieprojecten in musea. Na haar studie werkte Nicole voor het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, bij een galerie voor hedendaagse fotografie en bij een online kunstveiling-platform. 

 

Auditoren:

  Mw. Hiske Land
Hiske Land is in september 2015 begonnen bij het Museumregister. Zij werkt al vanaf 1982 in het museale veld – eerst als tentoonstellingsmaker op historisch en vooral archeologisch gebied, daarna als consulent publiekstaken bij de provinciale museumondersteuning in Utrecht (SOM, Erfgoedhuis Utrecht, nu Landschap Erfgoed Utrecht). Vanaf 1997 coördineerde zij daarnaast voor deze provincie de ontwikkeling van erfgoededucatie en trad jarenlang op als gastdocent, examinator en scriptiebegeleider voor de Reinwardt Academie. Zij is tevens gemeenteraadslid in haar woonplaats Amersfoort.
   
Mw. Ellen Steendam 
Ellen Steendam is in augustus 2015 begonnen bij het Museumregister. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Museum & Gallery Studies aan de University of St. Andrews in Schotland. Haar specialisaties zijn vrijwilligersmanagement, publiekstaken en collecties. Ellen werkt sinds 2007 als consulent bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
   
Dhr. Kees Plaisier
Kees Plaisier is in juli 2016 begonnen bij het Museumregister. Hij is sinds 1987 werkzaam in het museale veld. Onder andere als: hoofd Stafafdeling Personeel en Financiën van de Rotterdamse Gemeentemusea, secretaris bij Historisch Museum Rotterdam, vrijwillig directeur van het OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam, als interim directeur van het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis en als vrijwillig coördinator van  Brandweermuseum Wassenaar. Hij was bestuurslid van het Erfgoedhuis Zuid Holland en van de Vereniging van Musea in Zuid Holland. Met zijn zzp-bedrijf coacht hij, geeft adviezen, schrijft beleidsplannen voor musea. Hij publiceerde boeken over museummanagement en kwaliteitszorg in musea. Hij schrijft gedichten over thema’s, zoals insecten.
   
Mw. Astrid van der Starre
In augustus 2016 is Astrid van der Starre gestart als auditor bij Museumregister Nederland. Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is sinds juni 2010 werkzaam als zelfstandig adviseur in de culturele sector. In de periode 2013-2017 werkte zij tevens als auditor bij Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Per 2016 is Astrid bestuurder (en medeoprichter) bij de Stichting Cirkeltoezicht. Deze stichting zet zich in om de governance code binnen het culturele veld te implementeren en de diversiteit binnen besturen en raden van toezicht te vergroten. 
   
Mw. Gertrude van der Veen
Naast haar werk als auditor voor het Museumregister werkt Gertrude van der Veen als adviseur en projectmanager vanuit Bureau de Wierde Museumadvies. Zij werkte voorheen als projectleider museumregistratie bij het Museumhuis Groningen en als projectmedewerker museumregistratie in de provincie Drenthe. Vanaf 2006 voerde zij, als zelfstandige, opdrachten uit op het gebied van erfgoededucatie en communicatie, en was zij projectsecretaris bij de Kunstraad Groningen. Gertrude studeerde aan de lerarenopleiding en voltooide de studie Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
   
Mw. Bonnie Nilhamn
Bonnie werkt als auditor voor het Museumregister en is daarnaast werkzaam als Health and safety manager bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Bonnie Nilhamn studeerde archeologie en assyriologie in Zweden en Denemarken en heeft bij een aantal archeologische projecten in het Nabije Oosten gewerkt. Van 2005 tot 2008 werkte zij als teamcoördinator in het project Wegwerken Archiegachterstanden (PWAA) bij het ministerie van OCW voor o.a. de archieven van ICN en RCE. In haar vrije tijd doet Bonnie onderzoek naar Neolitisch pleisterwerk en speelt ze curling op internationaal niveau.
   
Mw. Marianne Bakker
Marianne werkt sinds medio 2017 als auditor voor Museumregister Nederland. Tevens is zij bestuursvoorzitter van Museum Kasteel Wijchen. Voorheen heeft zij bijna 40 jaar gewerkt binnen diverse bibliotheken en verschillende politieke nevenfuncties vervuld. Tevens was zij werkzaam als auditor bij de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB).
   

Mw. Oria Pilet
Oria is sinds maart 2018 begonnen bij Museumregister Nederland. Ze is werkzaam als btw-specialist bij de Belastingdienst en studeerde Fiscaal- en Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht. Oria heeft een grote passie voor kunst en cultuur en is in 2017 ook afgestudeerd in Kunstgeschiedenis (Bachelor en Master) aan de Universiteit van Amsterdam.