Organisatie

Stichting    Bestuur    Registratiecommissie  Bezwaarcommissie  Auditteam en bureau

Stichting

De Stichting Museumregister Nederland verricht de registratie van musea in Nederland. Het doel van de museumregistratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. De stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en is gehuisvest in Hilversum, in het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.  Museumregister Nederland is door de belastingdienst per 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Geregistreerde musea betalen een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Museumregister Nederland. Vanuit deze jaarbijdragen worden het beheer en doorontwikkeling van het keurmerk Museumregister, de Afstotingsdatabase en LAMO beschermwaardigheidsprocedure gefinancierd. De hoogte van de jaarbijdrage wordt bepaald door middel van een verdeelsleutel op basis van solidariteit, waarbij de kosten naar draagkracht worden verdeeld. Via de jaarbijdrage dragen geregistreerde musea bij aan het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. 

Bestuur

Per heden hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

dr. Els van Eijck van Heslinga, voorzitter
Els van Eijck van Heslinga trad in november 2016 toe tot het bestuur en is per 1 mei 2017 benoemd tot voorzitter. Zij was voorheen o.a. directeur Bedrijfsvoering bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) en programmamanager internationaal e-Depot bij de Koningklijke Bibliotheek, algemeen directeur Bestuursbureau van de Universiteit Leiden en plaatsvervangend directeur/ hoofd collecties van het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Hiernaast is Els voorzitter h.t. van de Samenwerkende Maritieme Fondsen, voorzitter van de Stichting Oostersche Handel en Reederijen, lid van de RvT van BplusC, lid hoofdredactie Nieuwe (digitale) Maritieme Geschiedenis van Nederland bij HuygensING (KNAW) en voorzitter van de Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd.
   
Marco Grob, penningmeester 
Marco Grob trad per 1 juli 2016 toe tot het bestuur van Museumregister Nederland. Marco is sinds 2009 werkzaam als zakelijk directeur bij het Centraal Museum Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting productiehuis Plaatsmaken/Galerie Plaatsmaken in Arnhem, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Utrechts Museumkwartier en penningmeester bij Focus Filmtheater Arnhem. Marco studeerde van 1988 tot 1992 aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en studeerde in 1997-1998 Hoger Financieel Administratief Management.
   
Mirjam Pragt, algemeen bestuurslid
Mirjam Pragt is sinds 1 mei 2016 bestuurslid van Museumregister Nederland. Zij is daarnaast directeur en museumconsulent van Museumfederatie Fryslân. Verder is zij directeur van Stichting Erfgoed en Publiek en bestuurslid van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, een fonds dat in Fryslân restauraties en maatregelen voor passieve conservering ondersteunt. Hiernaast is Mirjam voorzitter van Landelijk Contact Museumconsulenten. Voor het toetreden tot het bestuur van Museumregister Nederland was zij lid van de Provinciale Adviescommissie in Gelderland en daarna van de Landelijke Adviescommissie. Voordat zij in Fryslân ging werken, was zij werkzaam bij de afdeling Nederlandse geschiedenis van Rijksmuseum en het toenmalige Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum in Delft.
 
 
dr. Lucky Belder, algemeen bestuurslid 
Lucky Belder is per 1 mei 2017 lid van het bestuur. Zij is als juriste en kunsthistorica verbonden aan het Europa Instituut van de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het institutioneel kader van de kunsten en wetenschappen met bijzondere aandacht voor de vragen die spelen rond toegang tot cultureel erfgoed en hoe een duurzame introductie van innovatieve technologie daaraan kan bijdragen.


 
 

drs. Errol van de Werdt, algemeen bestuurslid
Errol van de Werdt is per 16 november 2017 lid van het bestuur. Hij is daarnaast algemeen directeur en bestuurder van het TextielMuseum en TextielLab in Tilburg. Tevens is hij directeur van de Stichting Mommerskwartier, dat naast het TextielMuseum het Regionaal Archief Tilburg, het Stedelijk Museum Tilburg en het Vincent (van Gogh) Tekenlokaal omvat. Het TextielLab opereert internationaal en is een plek waar architecten, kunstenaars, designers en modeontwerpers in co-creatie met de medewerkers van het Lab projecten realiseren, onderzoek doen en experimenteren. ​Voordat hij in Tilburg ging werken was hij werkzaam als conservator en directeur bij de Stedelijke musea in Kampen en als Hoofd Collecties en Onderzoek bij het Centraal Museum Utrecht.

  

  

Rooster van aftreden bestuur

 
 
 
Aangetreden   
Afloop 1e termijn  
Afloop 2e termijn  
Voorzitter    
Els van Eijck van Heslinga 
17 november 2016
1 mei 2020
1 mei 2023
Lid
Mirjam Pragt
1 mei 2016
1 mei 2019
1 mei 2022
Lid
Marco Grob
1 juli 2016
1 mei 2019
1 mei 2022
Lid
Lucky Belder
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2023
Lid
Errol van de Werdt
16 november 2017 
1 mei 2021
1 mei 2024


Registratiecommissie

De Registratiecommissie controleert en beoordeelt alle door de auditoren uitgevoerde onderzoeken en brengt advies uit aan het bestuur over het al dan niet behalen dan wel behouden van de registratie van betreffende instellingen in het Museumregister. De registratiecommissie beschikt over maximaal zes leden. Momenteel hebben de volgende personen zitting in de Registratiecommissie:

drs. Elsbeth Kwant, voorzitter
Elsbeth Kwant is strategisch adviseur van de directie van de Koninklijke Bibliotheek. Ze studeerde geschiedenis en boekwetenschap aan de Universiteit Leiden en later deed ze de master Managing Information & Sustainable Change, een bedrijfskundige opleiding gericht op het toepassen van design thinking voor complexe vraagstukken. Ze is betrokken bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en lid van de Advisory Board van de Europese erfgoedhub Europeana.
 
     
drs. Harry de Bles
Harry de Bles is na zijn militair leeftijdsontslag in 2017 aangetreden als directeur van het Nederlands Stoommachinemuseum. Van 1990 tot 2017 was hij directeur van het Marinemuseum in Den Helder. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en bleef daarna als marinehistoricus in dienst. Naast zijn hoofdfunctie was hij docent maritieme geschiedenis aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en bekleedde tal van nevenfuncties. Hij was o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, bestuurslid ICOM NL en lid van de Executive Council van het International Congress of Maritime Museums. Harry was eerder lid van de Landelijke Adviescommissie Museumregistratie.  
   
dr. Els M. Jacobs
Els Jacobs is sinds 2012 actief als consultant, onderzoeker en bestuurder via haar eigen bedrijf Els Jacobs Advies & Onderzoek. Ze gebruikt haar ruime werkervaring in internationale organisaties als UNESCO en Europeana, bij de Europese Unie in Brussel, in de media, museale wereld en het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om instellingen te adviseren over strategie, beleid en praktische uitvoering. Sinds maart 2017 is zij lid van de Raad van Toezicht van het Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort. Zij werkt als curator-in-residence bij het Rotterdam Centre for Modern Maritime History, is commissaris bij het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst en bestuurslid van de Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden.
   
drs. Antoinette van Dorssen
Antoinette studeerde na de Reinwardt Academie, kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds oktober 2018 directeur van Kasteel Duivenvoorde en was daarvoor directeur van Openluchttheater-Wandelpark Caprera. Zij beschikt over een uitgebreide en veelzijdige ervaring binnen het totaal van de culturele sector. Zij was adviseur bij Cultuur & Ondernemen en voorzitter van de Europese commissie ‘The Value of Arts & Business’. Antoinette heeft als hoofd collectiebehoud gewerkt bij o.a. het Nederlandsch Scheepvaart Museum en het Rijksmuseum Amsterdam. Vanuit de Rijksdienst Cultuur Erfgoed was zij voorzitter van het Museum Selectie Project waarbinnen de eerste LAMO is opgesteld. Zij was vaste redacteur van kunsttijdschrift ‘Tableau Fine Art Magazine’.
   
drs. Judith Tegelaers
Judith Tegelaers was tot november 2018 directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Daarvoor was zij was hoofd van het Museumconsulentschap bij dezelfde organisatie. In die functie heeft ze vele musea in Zuid-Holland begeleid om in het Museumregister opgenomen te worden. Ze was tevens lid van de Provinciale Adviescommissie Museumregistratie in Noord-Holland. Naast kunstgeschiedenis heeft ze preventieve conservering gestudeerd aan het International Center for Conservation in Rome, ICCROM en was ze als externe consulent verbonden aan het Museum voor Moderne Kunst in Barcelona. Momenteel werkt Judith als zelfstandig adviseur erfgoed.  
 
     
mr. Sierd Roosje
Sierd Roosje is sinds juni 2019 lid van de registratiecommissie. Hij volgde in Utrecht een studie Nederlands Recht en aansluitend in Amsterdam Fiscaal Recht en begon zijn loopbaan als adviseur bij een belastingadvieskantoor. Inmiddels werkt hij al jaren als zelfstandig adviseur en geeft (fiscaal) advies, vooral bij kunst(zaken), rijksmonumenten en echtscheidingen. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuursfuncties: bij Stichting BONAS en Stichting Historische Interieurs in Amsterdam en is tevens lid van het Boijmans Genootschap.
Foto: Koos Breukel
 


 

Rooster van aftreden registratiecommissie

 
 
Aangetreden   
Afloop 1e termijn   
Afloop 2e termijn  
Voorzitter    
Elsbeth Kwant 
1 mei 2019
1 mei 2022
1 mei 2025
Lid
Antoinette van Dorssen 
1 mei 2019
1 mei 2022
1 mei 2025
Lid
Judith Tegelaers
1 mei 2019
1 mei 2022
1 mei 2025
Lid
Sierd Roosje
21 juni 2019
1 mei 2022
1 mei 2025
Lid
Harry de Bles
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2023
Lid
Els Jacobs
1 mei 2017
1 mei 2020
1 mei 2023
 

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie wordt door het bestuur ingeschakeld als met een museum geen consensus bereikt kan worden over een bezwaar tegen een registratiebesluit.

Per heden hebben de volgende personen zitting in de bezwaarcommissie:

Voorzitter
Frank van Vree
Lid
John Mackenzie Owen
Lid
Ton Hol

 

Auditteam en bureau

Het bureau van Museumregister Nederland en het auditteam zorgen voor het algemene beheer van het Museumregister en de toetsing van instellingen aan de hand van de Museumnorm. Met ingang van 2016 wordt ook de Afstotingsdatabase door Museumregister Nederland beheerd. Via www.afstotingsdatabase.nl kondigen musea op grond van de LAMO aan welke objecten/deelcollecties zij willen afstoten. Mocht het om zeer bijzondere objecten gaan die door de afstoting buiten het museale domein dreigen te verdwijnen, dan kan de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) ingeschakeld worden om de beschermwaardigheid van de objecten nader te beoordelen.

Vanaf 2016 werkt Museumregister Nederland met externe auditoren. Hiervoor houdt Museumregister Nederland een lijst bij van erkende auditoren voor audits aan de hand van de Museumnorm. De auditoren werken in principe in de regio waarin zij wonen, maar in voorkomende gevallen kan daarvan worden afgeweken.


Bureau:

Ellie Bruggeman
Coördinator Ellie Bruggeman zorgt voor dagelijkse bedrijfsvoering en de coördinatie van het bureau- en auditteam. Tevens treedt zij op als ambtelijk secretaris voor het bestuur van het Museumregister en de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). Na haar studie Logistiek en Economie, gevolgd door diverse cursussen op het terrein van veiligheid en beveiliging, werkte zij eerst een ruime periode als zelfstandig adviseur aan projecten op het terrein van veiligheidszorg binnen collectiebeherende instellingen. Vanaf 2018 volgt zij een studie informatiekunde (Master Business Process Management and IT) bij de Open Universiteit. 
   
Christine Huisman
Christine Huisman werkt bij Museumregister Nederland als bureaumedewerker. 
Naast haar werkzaamheden bij Museumregister Nederland werkt ze als projectmedewerker cultuur bij de Gemeente Utrecht. Christine heeft Kunstgeschiedenis gestudeerd (bachelor en master) aan de Rijksuniversiteit Groningen en liep stage bij verschillende musea voor moderne kunst. Vervolgens heeft ze een educatieve master gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie werkte Christine als educatief publieksbegeleider bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.                                                                                                         
   
Nicole Vieveen
Nicole Vieveen werkt bij Museumregister Nederland als bureaumedewerker. Naast haar werkzaamheden voor Museumregister Nederland werkt Nicole bij een online kunstveiling-platform. Nicole studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vakken over conservering en technische kunstgeschiedenis vormden tijdens haar studie een rode draad. Voor de master Museumstudies deed ze onderzoek naar het toenemende publieke karakter van restauratieprojecten in musea. Na haar studie werkte Nicole voor het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en bij een galerie voor hedendaagse fotografie.  
   
Nina Svenson
Nina Svenson versterkt periodiek het bureauteam op ad hoc basis. Nina studeerde Kunstgeschiedenis (bachelor) en Erfgoedstudies: Museumconservator (master) aan de Universiteit van Amsterdam en liep tijdens haar studie stage bij verschillende musea. Naast haar werkzaamheden bij Museumregister Nederland werkt Nina tevens als freelancer aan tentoonstellingen en schrijft en redigeert ze teksten voor culturele instellingen en galerieën.

 

Auditoren:

 
Hiske Land
Hiske Land is in 2015 begonnen bij het Museumregister. Zij werkte al tijdens haar studie geschiedenis als tentoonstellingsmaker op historisch en vooral archeologisch gebied. Daarna was zij consulent publiekstaken voor de musea bij Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 1997 coördineerde zij daarnaast voor de provincie Utrecht de ontwikkeling van erfgoededucatie. Ze trad jaren op als gastdocent en scriptiebegeleider voor de Reinwardt Academie waar zij nu nog extern examinator is. Daarnaast is zij bestuurslid en lid RvT in de sociale en cultuursector.
   
Ellen Steendam 
Ellen Steendam is in augustus 2015 begonnen bij het Museumregister. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Museum & Gallery Studies aan de University of St. Andrews in Schotland. Ellen werkt sinds 2007 als adviseur bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Haar specialisaties zijn molens en het beheer en behoud van collecties.
   
Astrid van der Starre
In augustus 2016 is Astrid van der Starre gestart als auditor bij Museumregister Nederland. Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is sinds juni 2010 werkzaam als zelfstandig adviseur in de culturele sector. In de periode 2013-2017 werkte zij tevens als auditor bij Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Per 2016 is Astrid bestuurder (en medeoprichter) bij de Stichting Cirkeltoezicht. Deze stichting zet zich in om de governance code binnen het culturele veld te implementeren en de diversiteit binnen besturen en raden van toezicht te vergroten. 
   
Gertrude van der Veen
Naast haar werk als auditor voor het Museumregister werkt Gertrude van der Veen als adviseur vanuit Bureau de Wierde Museumadvies. Zij heeft veel ervaring met het advisering van musea en doet o.a. onderzoek naar haalbaarheid van vernieuwingen bij musea. Gertrude studeerde beeldende vakken en kunstgeschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius en voltooide de studie Godsdienstwetenschappen/ Museologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
   
Bonnie Nilhamn
Bonnie is opgeleid als Hoger Veiligheidskundige (HVK). Naast haar werk als auditor voor het Museumregister werkt zij als HVK'er, museumadviseur en archeoloog vanuit Bureau Nilhamn. Zij doet ook een promotieonderzoek in archeologie bij de Universiteit van Helsinki. Bonnie Nilhamn studeerde archeologie en geowetenschap in Zweden, Denemarken en aan de VU in Amsterdam. Zij heeft bij een aantal archeologische projecten in het Nabije Oosten gewerkt. Zij was ook depotbeheerder voor de archeologische dienst in 's Hertogenbosch van 2008-2017. Van 2005 tot 2008 werkte zij als teamcoördinator in het project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) bij het ministerie van OCW voor o.a. de archieven van ICN en RCE.
   
Inke Camphens
Inke adviseert en ondersteunt overheden en erfgoedorganisaties. Opdrachten variëren van het schrijven van een advies tot (interim)management. Zo was zij betrokken bij het programma van Collectie naar Connectie van de Provincie Utrecht en begeleidde zij als museummanager de verzelfstandiging van Museum Staphorst en Stadsmuseum Rhenen. Ook geeft Inke trainingen op het gebied van vrijwilligersmanagement en gastvrijheid. Zij haalde haar lesbevoegdheid aan de lerarenopleiding, studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en Kunst- en Cultuurmanagement aan de Erasmus Universiteit.
   

Hans Spruijt
Hans heeft bedrijfskunde gestudeerd, met een specialisatie in prestatie- en kwaliteitsmanagement. Als organisatieadviseur heeft hij afgelopen 12 jaar ervaring met het leveren van oplossingen op inrichtingsvraagstukken in het sociaal en cultureel domein. Zijn passie zit in het opstropen van mouwen en de vertaling van visie in strategische, tactische en operationele oplossingen. Daarnaast heeft hij als auditor ruime ervaring in de gezondheidszorg en in de culturele sector. Hans is ook werkzaam voor Randstad Management in Zorg als senior consultant. Hierin is hij een expert in het vinden en selecteren van de beste mensen voor alle opdrachtgevers binnen de zorg.