Kosten registratie


TARIEVEN JAARBIJDRAGE GEREGISTREERDE MUSEA
De tarieven voor registratie in het Museumregister zijn ingedeeld in tariefklassen. Bepalend voor de indeling in een tariefklasse is het exploitatiebudget van de geregistreerde instelling. Hiervoor wordt gekeken naar de totale baten van het kalenderjaar twee jaar vóór het huidige jaar. Voor 2020 is dat het jaar 2018. Onder exploitatiebudget wordt in ieder geval verstaan: inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel, verhuur, subsidies, legaten en sponsorgelden. Specifiek voor collectieaankopen verkregen gelden worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast worden door derden gedragen kosten, zoals personeelslasten, huur en energie tot het exploitatietotaal meegewogen.

Tarieven Museumregister 2019/2020

 Exploitatietotaal museum

 Tariefklasse

 Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)

 tot €40.000

 Tariefklasse A

 € 158

 €40.000 tot €200.000

 Tariefklasse B

 € 317

 €200.000 tot €800.000

 Tariefklasse C

 € 423

 €800.000 tot €2.500.000

 Tariefklasse D

 € 680

 €2.500.000 tot €6.000.000

 Tariefklasse E

 € 1.225

 meer dan €6.000.000

 Tariefklasse F  € 2.000

 

TARIEVEN TOETSINGEN 2020/2021
Kosten toetsingen uitgevoerd door Museumregister Nederland:

 Type toetsing

 Tarief (excl. BTW)

 Toetsing geregistreerd museum op uitnodiging van Museumregister Nederland (steekproefsysteem,
 beredeneerde selectie wegens ingrijpende wijzigingen).

 Geen extra kosten voor geregistreerde 
 musea, gedekt vanuit jaarlijkse bijdragen.

 Toetsing voor nieuwe registratie in het Museumregister/Toetsing door Museumregister Nederland op eigen   
 initiatief van een geregistreerd museum (bijv. als nulmeting bij verzelfstandiging of voor formele toetsing 
 vernieuwde situatie aan de Museumnorm).

 € 2.080 - 2.575* 

 Pretoets  € 325

 

  *: Inschaling afhankelijk van omvang en complexiteit aanmelding voor registratie (denk bij verzwarende factoren aan
       onvolledig aanmelddossier, meerdere museumlocaties, meerdere rechtspersonen betrokken bij museum, e.d.).