Aanmelden voor registratie

Aanmelden voor registratie
Stuur om uw aan te melden voor registratie de contactgegevens van uw instelling (naam instelling, bezoekadres, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersoon in het kader van de aanmelding) naar: bureau@museumregisternederland.nl o.v.v. aanmelding voor registratie. Na ontvangst van uw bericht zullen wij u inloggegevens en nadere informatie over de aanmeldprocedure sturen.

Voorwaarden voor registratie
Bij aanmelding wordt getoetst of uw instelling voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de Museumnorm. Als u niet zeker weet of registratie in het museumregister iets is voor uw museum, dan kunt u gebruik maken van een pre-toets.

Webbased vragenformulier
Het aanmelddossier stelt u samen met behulp van een web-based vragenformulier. Om toegang te verkrijgen tot het vragenformulier dient u in te loggen op onze website. Bij aanmelding ontvangt u hiervoor via e-mail de inloggegevens. LET OP: wij kunnen alleen aanmelddossiers in behandeling nemen die zijn samengesteld via het webbased vragenformulier, inclusief bijgevoegde documenten.

Termijn voor samenstellen aanmelddossier
Voor het indienen van het aanmelddossier wordt standaard uitgegaan van drie maanden. Het eind van deze periode vormt echter geen deadline. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunnen we de einddatum aanpassen. Neem hiervoor contact met ons op.

Vervolgtraject na pretoets
Als u op basis van de resultaten van de pretoets besluit tot formele toetsing voor registratie, vul uw interne dossier dan aan ter voorbereiding op het auditbezoek. Denk hierbij ondermeer aan de normen die buiten de reikwijdte van de pretoets vielen en aan de feedback m.b.t. de pretoets normen.

Na uw opdracht tot formele toetsing neemt één van de auditoren contact met u op voor het maken van een afspraak voor een auditbezoek en voor afstemming over het interviewprogramma. De auditor bespreekt aan het eind van het bezoek zijn/haar bevindingen globaal en legt deze vast in een auditrapport.

Registratiecommissie
De auditor legt na het auditbezoek het auditrapport voor aan de Registratiecommissie. Deze commissie controleert de interpretatie van de Museumnorm in relatie tot de museum-, collectie- en locatiespecifieke situatie. De registratiecommissie adviseert het bestuur van Museumregister Nederland over het de aanmelding voor registratie op basis van het auditverslag, de toelichting van de auditor en eventuele informatie van aanvullend onderzoek. Het onderzoek door de commissie kan leiden tot aanvullende vragen aan uw museum. Hierover neemt de betrokken auditor zo nodig contact met u op. Het besluit over uw aanmelding voor registratie ontvangt u van het bestuur van het Museumregister.

Kosten van toetsing voor registratie
Zie hier voor een overzicht van de kosten van toetsing voor registratie in het Museumregister en de jaarlijkse bijdragen van geregistreerde musea.

Planning en doorlooptijden pretoets en toetsingen 2019
Pretoets: na ontvangst van uw interne analyse en opdracht tot het uitvoeren van een pretoets kunt u binnen 6 weken het pretoetsrapport verwachten.

Auditbezoek: een auditbezoek kan normaliter ingepland worden binnen 6 weken na ontvangst van uw interne analyse en opdracht tot het uitvoeren van een formele toetsing.

Na een auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie. Zie hieronder voor de planning 2019:

  • bij een auditbezoek vóór 23 april 2019 (met daaraan voorafgaand het aanleveren van het interne dossier incl. opdracht tot formele toetsing vóór 24 maart), kunt u medio juli 2019 de uitspraak van de commissie tegemoet zien.
  • bij een auditbezoek vóór 16 juli 2019 (met daaraan voorafgaand het aanleveren van het interne dossier incl. opdracht tot formele toetsing vóór 16 juni), kunt u begin oktober 2019 de uitspraak van de commissie tegemoet zien.
  • ​bij een auditbezoek vóór 10 september 2019 (met daaraan voorafgaand het aanleveren van het interne dossier incl. opdracht tot formele toetsing vóór 11 augustus), kunt u medio december 2019 de uitspraak van de commissie tegemoet zien.
  • bij een auditbezoek vóór 14 januari 2020 (met daaraan voorafgaand het aanleveren van het interne dossier incl. opdracht tot formele toetsing vóór 15 december), kunt u medio april 2020 de uitspraak van de commissie tegemoet zien.

Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u altijd minimaal 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt. Voor de planning van uitspraken over nagezonden aanvullingen kunt u de bovengenoemde data m.b.t. uitspraken na een auditbezoek aanhouden; bijvoorbeeld, bij aanlevering van aanvullingen voor 20 augustus 2019, kunt u een nieuwe uitspraak medio november 2019 tegemoet zien.