Veelgestelde vragen

 

Aanmelden

Hoe kan een museum zich aanmelden?

Stuur de contactgegevens van uw instelling (naam instelling, bezoekadres, e-mailadres, telefoonnummer en contactpersoon in het kader van de aanmelding) naar: info@museumregisternederland.nl o.v.v. Aanmelding voor registratie. Meer informatie

Voorwaarden voor registratie

Wilt u uw museum laten registreren in het Museumregister, maar bent u er niet zeker van of dit iets is voor uw museum? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om eerst een verkorte toets (pre-toets) te doen. Aan de hand van deze pre-toets krijgt u helder beeld van de haalbaarheid van registratie voor uw museum.

 

 

Wijzigingen

Van welke wijzigingen moet ik het register direct op de hoogte brengen?

Geregistreerde musea moeten ingrijpende wijzigingen in omstandigheden binnen 1 maand doorgeven. Denk bij ingrijpende wijzigingen aan veranderingen in de rechtspositie zoals bij verzelfstandiging of fusie, opzegging van bruikleenovereenkomsten m.b.t. de kerncollectie, ingrijpende verslechtering van de bewaaromstandigheden van de collectie, (dreigende) sluiting en surseance van betaling. Zie verder het Reglement Museumregistratie, hoofdstuk 4.

Hoe geef ik een wijziging door?

Wijzigingen kunt u schriftelijk (per e-mail/post) zenden aan het secretariaat, ter attentie van het bestuur. Zie contactgegevens

 

Bestellen schildje

Hoe krijgen wij een schildje 'geregistreerd museum'?

U kunt het schildje bestellen via info@museumregisternederland.nl o.v.v. aanvraag schildje. Vermeld in uw bericht ook uw factuuradres. Meer informatie

 

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord kunt u opnieuw instellen op basis van uw gebruikersnaam (opgebouwd als: rgxxxx). U klikt hiervoor op inloggen rechts bovenin.

Klik vervolgens op de button 'Wachtwoord opvragen'. Voer uw gebruikersnaam in en klik op 'send reset link'. Per e-mail ontvangt u een link om een nieuw wachtwoord in te voeren. Deze e-mail wordt verzonden naar het eerder door u opgegeven e-mailadres. Nadat u bent ingelogd kunt u dit e-mailadres zelf aanpassen via onze website, onder organisatiegegevens. U kunt dit e-mailadres ook laten aanpassen. Neem hiervoor contact met ons op (zie contactgegevens).

Als u na het opvragen van het wachtwoord via onze website geen e-mail heeft ontvangen dan kan de e-mail terecht gekomen zijn in uw spamfolder. Ook kan het zijn dat bij aanmelding een ander e-mailadres is opgegeven. Volg dan de procedure zoals beschreven onder 'Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?'.

Wachtwoord wijzigen?

Uw wachtwoord wijzigt u door na het inloggen te klikken op de naam van uw museum rechts bovenin, links van 'uitloggen'. Op de pagina die dan verschijnt, volgt u de instructies voor het wijzigen van uw wachtwoord.

Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten?

Als u zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze opvragen via het bureau van het Museumregister (zie contactgegevens). Daarna volgt u de procedure zoals beschreven onder 'Wachtwoord vergeten?'.

 

Audits

Hoe werken de auditoren?

De auditoren vormen zich een onafhankelijk en objectief beeld van de mate waarin een musea voldoen aan de norm. Dit doen zij door bureauonderzoek, wedervragen en een fysiek bezoek aan het museum. De auditoren functioneren onder de verantwoordelijkheid van het Museumregister. Zie verder 'Werkwijze toetsing (herziening april 2012). 

Hoe wordt een auditor toegewezen?

Auditoren krijgen dossiers toegewezen op basis van onafhankelijkheid (geen andere connecties hebben met de organisatie in kwestie), reistijden en totale planning.

Hoe lang duurt een auditbezoek?

Een auditbezoek aan uw museum duurt maximaal een dag. Om een goed beeld te krijgen, spreken de auditoren met diverse mensen uit verschillende geledingen van de organisatie over de onderwerpen uit de Museumnorm. De gespreksduur varieert van 20 tot 45 minuten per persoon. Er vinden gesprekken plaats met medewerkers/vrijwilligers van verschillende taakgebieden: collectiebeheer, documentatie en registratie, onderzoek, educatie, marketing en communicatie, tentoonstellingen, bestuur en beleid, beveiliging en veiligheid, financiën en personeelszaken.

Wat moeten we doen als we het niet eens zijn met de uitslag van een auditbezoek?

Als u zich niet kunt vinden in de eindbeoordeling van uw registratie/herijking, dan verzoeken wij u om uw gemotiveerde standpunt aan ons te melden. Wanneer geen consensus bereikt kan worden over de juiste interpretatie van de Museumnorm, dan zal uiteindelijk nader onderzoek plaatsvinden volgens de formele bezwaarprocedure. Zie het Reglement Museumregistratie, artikel 8.

Hoe lang zijn de doorlooptijden?

Bij registratie en herijking moet u rekening houden met een doorlooptijd van 2,5 tot 4 maanden. Dit heeft te maken met de verschillende stappen en controles in het proces. Na inlevering van uw interne analyse heeft de auditor tijd nodig om het dossier te bestuderen en de audit voor te bereiden. Van het auditbezoek stelt de auditor een rapport op, dat vervolgens  wordt voorgelegd aan de registratiecommissie. Deze commissie controleert de beoordelingen met name met betrekking tot een juiste interpretatie van de Museumnorm en brengt advies uit aan het bestuur. Zij doet dit naast reguliere werkzaamheden en krijgt voor deze controle een maand de tijd. De registratiecommissie kan eventueel nog vragen om aanvullende informatie en/of nader onderzoek.

 

Zelfanalyse

Wat is de meerwaarde van de zelfanalyse?

De zelfanalyse is een instrument voor zelfevaluatie voor de geregistreerde musea zelf. Door periodieke zelfanalyse blijft de aandacht op kwaliteitszorg gevestigd en kan een inhaalslag tegen de tijd van formele hertoetsing worden voorkomen. Het uitgangspunt is dat de Museumnorm primair een hulpmiddel voor de musea zelf is. Leren en verbeteren op basis van zelfreflectie staat centraal.

 

Museumnorm

Waar kan een museum terecht met inhoudelijke vragen over de Museumnorm?

In de Museumnorm en de bijbehorende interactieve vragenlijst zijn verwijzingen opgenomen naar documenten en voorbeelden die u kunnen helpen bij het geven van invulling aan de Museumnorm. Hierbij wordt alleen verwezen naar documentatie die zonder kosten verkrijgbaar is. Het Museumregister kan geen inhoudelijke ondersteuning verlenen. Hiervoor kunt u terecht bij collega-instellingen, museumconsulentschappen, andere adviesorganisaties en particuliere experts. Het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) geeft op haar website een overzicht van het aanbod per onderwerpgebied in de Museumnorm.

Is er een verschil tussen een groot en klein (vrijwilligers-) museum?

De toetscriteria zijn geldig voor alle museale organisaties. Het Museumregister verwacht van te registreren en geregistreerde instellingen dat zij voldoen aan de minimumeisen per onderwerp. De uitwerking daarvan zal er in een kleine organisatie wel anders uitzien dan bij een grote organisatie, maar beide moeten voldoen aan het gestelde normminimum. Bij een grote instelling zullen meer personen zich bezighouden met de collectieregistratie dan bij een kleinere instelling, maar de basis, de collectieregistratie, is voor alle organisaties gelijk.

Is de Museumnorm ook van toepassing op mobiel erfgoed?

De toetscriteria zijn zo opgesteld dat zij ook van toepassing zijn op mobiel erfgoed, zoals treinen en schepen. Het behoud en beheer van dit erfgoed kent andere eisen. Zo zijn de klimaateisen voor mobiel erfgoed anders dan die voor een textiel- of kunstcollectie. Binnen de Museumnorm is ruimte gelaten voor dergelijke verschillen. De Museumnorm vereist wel dat een instelling de uitvoering van behoud en beheer kan onderbouwen.

 

Meerwaarde Registratie

Wat levert een museumregistratie op?

Het Museumregister is opgezet om de kwaliteit van de Nederlandse musea zichtbaar te maken, te bewaken en te verbeteren. De meerwaarde ligt zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In de hectiek van alledag is er soms weinig ruimte om eens integraal naar de eigen organisatie te kijken. Periodieke zelfanalyse zorgt ervoor dat een museum dit op een gestructureerde wijze kan doen. De externe meerwaarde is meervoudig. Een museum kan aan andere partijen (bezoekers, collega-instellingen, overheden, fondsen, sponsors en dergelijke) aantonen dat het de zaken goed op orde heeft. Daarnaast vinden fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat een museum geregistreerd is. Zij vertrouwen op de beoordeling van het Museumregister en hoeven zelf minder onderzoek te doen. Alleen geregistreerde musea kunnen lid zijn van de Museumvereniging. Dit heeft ook gevolgen voor de Museumkaart, want alleen leden van de Museumvereniging kunnen de Museumkaart aanvragen.

Wat gebeurt er als we onze registratie laten vervallen?

De gevolgen zullen per instelling verschillend zijn. Sommige musea staan alleen bruiklenen toe aan geregistreerde collega-musea. Ook zijn er fondsen en sponsoren die uitsluitend aan geregistreerde musea een financiële bijdrage willen verlenen. Aangezien de Museumvereniging van haar leden eist dat zij geregistreerd zijn, komt bij het laten vervallen van de registratie het lidmaatschap van de Museumvereniging in gedrang. En daarmee ook het kunnen voeren van de Museumkaart.

 

Opslag en vertrouwelijkheid gegevens

Hoe en waar worden onze gegevens opgeslagen?

De Stichting Museumregister Nederland houdt een digitaal archief bij van de rapporten van zelfanalyses, de hieraan toegevoegde bijlagen en beoordelingsverslagen. Zie ook: Reglement Museumregistratie 9.2: Opslag digitale gegevens.

Vertrouwelijkheid gegevens

Alle bij de Stichting Museumregister Nederland betrokken personen zijn gehouden aan geheimhouding betreffende de gegevens die door te registreren en geregistreerde instellingen zijn verstrekt of in het kader van een beoordeling van de registratie zijn verkregen (behoudens gegevens die duiden op de door instelling begane strafbare feiten of gegevens die een openbaar karakter hebben). Wij communiceren naar externe partijen alleen of uw museum wel of niet in het Museumregister is opgenomen. Voor details inzake de registratie verwijzen we door naar het betrokken museum.

 

Kosten registratie

Hoe zijn de registratietarieven tot stand gekomen?

Geregistreerde musea betalen een jaarlijkse bijdrage aan Museumregister Nederland. De vaste kosten van het Museumregister worden betaald uit deze jaarlijkse bijdragen. Meer informatie.

Musea die zich laten toetsen voor registratie of een pre-toets laten uitvoeren betalen de hieraan verbonden kosten (auditor, registratiecommissie en overhead) aan Museumregister Nederland. 

Bij een audit binnen het steekproefsysteem komen de kosten voor de auditor, registratiecommissie en overhead volledig voor rekening van Museumregister Nederland. De overige aan de audit verbonden lasten in tijd en geld komen voor rekening van het geauditeerde museum. Als door een reeds geregistreerd museum een audit op eigen initiatief aangevraagd wordt bij het Museumregister, betaalt het museum de hieraan verbonden kosten (auditor, registratiecommissie en overhead) aan het Museumregister.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Contactgegevens Museumregister

E-mail:


Telefoon: 085-0608908

Adres:
Media Parkboulevard 1
Postbus 1060
1200 BB Hilversum