Home ›  anbi

ANBI-gegevens Museumregister Nederland

Naam organisatie
Stichting Museumregister Nederland

RSIN/ fiscaal nummer
810820961

Doelen organisatie
De stichting Museumregister Nederland heeft ten doel: het in het algemeen belang bewaken, verbeteren en zichtbaar maken van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland. Hiertoe beheert de stichting het Museumregister. Dit betreft een register van instellingen die voldoen aan de in de Museumnorm vastgestelde kwaliteitsstandaarden voor het functioneren van musea en onderliggende voorwaarden in het Reglement Museumregistratie.

Hoofdlijnen beleidsplan
Museumregister Nederland:
• streeft toegankelijkheid van het register na voor alle Nederlandse instellingen die een museum zijn in de zin van de ICOM museumdefinitie en voldoen aan de kwaliteitsstandaarden uit de Museumnorm;
• streeft een zo groot mogelijke objectiviteit, eenduidigheid en transparantie na in haar procedures en registratiebesluiten;
• streeft integrale erkenning na van geregistreerde instellingen bij museale instellingen, overheden, fondsen, particulieren en andere partijen in het museale netwerk;
streeft naar een optimale aansluiting tussen het museumregistratiemodel en andere accreditatie- en inspectiemodellen voor museale instellingen.

Functies en namen bestuurders
Voorzitter: mw. E.S. van Eijck van Heslinga
Penningmeester: dhr. M.A.T. Grob
Algemeen bestuurslid: mw. M.K. Pragt
Algemeen bestuurslid: mw. L.P.C. Belder
Algemeen bestuurslid: dhr. E.M.F.L. Van de Werdt 


Beloningsbeleid bestuurders
Bestuurders komen in aanmerking voor vacatiegeld voor hun werkzaamheden, zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Hierin zijn alle hieraan verbonden onkosten (reiskosten, gebruik computer, printer, telecommunicatie en dergelijke) inbegrepen.

Beloningsbeleid leden registratiecommissie
Leden van de adviescommissie komen in aanmerking voor vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en de beoordeling van dossiers. Hierin zijn alle hieraan verbonden onkosten (reiskosten, gebruik computer, printer, telecommunicatie en dergelijke) inbegrepen.

Beloningsbeleid personeel
De salariëring van medewerkers vindt plaats in lijn met de Museum CAO.

Jaarverslagen en financiële verantwoording
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012