Werkwijze na registratie

Steekproefsysteem en zelfanalyses

 • Vanaf 2016 vervangen steekproeven de vijfjaarlijkse herijking van geregistreerde musea. Elk geregistreerd museum kan ingeloot worden voor een audit.
 • Uw museum kan maximaal eens per vijf jaar worden ingeloot, tenzij er een audit plaatsvindt wegens ingrijpende veranderingen in uw museum.
 • Als uw museum ingeloot wordt voor de steekproef, dan heeft u minimaal vier maanden om via het digitale vragenformulier toe te lichten hoe uw museum invulling geeft aan de zeventien punten van de Museumnorm.
 • Wordt uw museum niet ingeloot, dan kunt u ook een digitaal vragenformulier voor uw instelling laten klaarzetten. Dit formulier kunt u dan gebruiken voor een zelfevaluatie langs de lijnen van de Museumnorm. De ingevulde zelfanalyses worden niet getoetst door het Museumregister, maar zijn bedoeld om geregistreerde musea een instrument te geven om de kwaliteit van de werkpraktijk te evalueren. Wij adviseren periodiek gebruik te maken van de zelfanalyses. Hierdoor blijft uw registratiedossier ook actueel.

Audit bij inloting

 • Als u bent ingeloot voor de steekproef, dan wordt uw museum bezocht door één van de door Museumregister Nederland erkende auditoren. Deze auditor komt na bestudering van de door u ingevulde gegevens op bezoek in uw museum om aan de hand van praktijkvoorbeelden uw situatie verder te bespreken.
 • Op basis van het auditverslag en eventueel aanvullend onderzoek beoordeelt de Registratiecommissie in hoeverre uw museum voldoet aan de Museumnorm.
 • Voor een positieve beoordeling moet uw museum aan alle eisen van de Museumnorm voldoen. De Registratiecommissie kan beslissen om een definitief besluit uit te stellen, om u gelegenheid te geven eventuele openstaande punten op te lossen.

Jaarlijkse kosten voor registratie in het Museumregister

 • U betaalt voor uw registratie in het Museumregister een jaarlijkse bijdrage aan Museumregister Nederland. Dit tarief is afhankelijk van het exploitatietotaal van uw museum. Zie ook: kosten van registratie.
 • Als uw museum wordt ingeloot voor een steekproef, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Audit laten uitvoeren op eigen verzoek

 • Ook als uw museum niet wordt ingeloot kan het Museumregister op uw verzoek een audit uitvoeren. Dit kost tussen €2.080 en €2.575. De inschaling is afhankelijk van complicerende factoren zoals meerdere museumlocaties, betrokkenheid van meerdere rechtspersonen bij het museum, etcetera. 
 • Ook na een audit op eigen verzoek zult u in de daarop volgende vijf jaar niet ingeloot worden voor een audit, tenzij deze plaatsvindt wegens ingrijpende veranderingen in uw museum.
 • U kunt uw museum uiteraard ook door een andere partij laten toetsen aan de Museumnorm. Een dergelijke toetsing telt echter niet mee voor het steekproefsysteem.

Planning 
 

Na ontvangst van uw interne analyse aan de hand van de Museumnorm op de afgesproken datum, zal de betrokken auditor uw dossier doornemen (binnen 1 maand na ontvangst van de stukken) en zal vervolgens langskomen voor een auditbezoek. Na het auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Zie hier voor de planning m.b.t. uitspraken van de commissie over toetsingen. Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u standaard circa 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt.