Kosten registratie 2018


TARIEVEN JAARBIJDRAGE GEREGISTREERDE MUSEA
De tarieven voor registratie in het Museumregister zijn ingedeeld in tariefklassen. Bepalend voor de indeling in een tariefklasse is het exploitatiebudget van de geregistreerde instelling. Hiervoor wordt gekeken naar de totale baten van het kalenderjaar twee jaar vóór het huidige jaar. Voor 2018 is dat het jaar 2016. Onder exploitatiebudget wordt in ieder geval verstaan: inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel, verhuur, subsidies, legaten en sponsorgelden. Specifiek voor collectieaankopen verkregen gelden worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Daarnaast worden door derden gedragen kosten, zoals personeelslasten, huur en energie tot het exploitatietotaal meegewogen.

Tarieven Museumregister 2018

 Exploitatietotaal museum

 Tariefklasse

 Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)

 tot €40.000

 Tariefklasse A

 € 153

 €40.000 tot €200.000

 Tariefklasse B

 € 306

 €200.000 tot €800.000

 Tariefklasse C

 € 408

 €800.000 tot €6.000.000

 Tariefklasse D

 € 663

 meer dan €6.000.000

 Tariefklasse E

 € 969

 

Tarieven Museumregister 2019

 Exploitatietotaal museum

 Tariefklasse

 Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)

 tot €40.000

 Tariefklasse A

 € 158

 €40.000 tot €200.000

 Tariefklasse B

 € 317

 €200.000 tot €800.000

 Tariefklasse C

 € 423

 €800.000 tot €2.500.000

 Tariefklasse D

 € 680

 €2.500.000 tot €6.000.000

 Tariefklasse E

 € 1.225

 meer dan €6.000.000

 Tariefklasse F  € 2.000

 

 

TARIEVEN TOETSINGEN
Kosten toetsingen uitgevoerd door Museumregister Nederland:

 Type toetsing

 Tarief (excl. BTW)

 Toetsing geregistreerd museum op uitnodiging van
 Museumregister Nederland (steekproefsysteem,
 beredeneerde selectie wegens ingrijpende wijzigingen).

 Geen extra kosten voor geregistreerde 
 musea, gedekt vanuit jaarlijkse bijdragen.

 Toetsing voor nieuwe registratie in het Museumregister.

 € 2.040 - 2.550* 

 Pre-toets inzake haalbaarheid museumregistratie
 uitgevoerd in opdracht van Museumregister Nederland.

 € 255**

 Toetsing door Museumregister Nederland
 op eigen initiatief van het museum.

 € 2.040 - 2.550*

 

  *: Inschaling afhankelijk van omvang en complexiteit aanmelding voor registratie (denk bij verzwarende factoren aan
       onvolledig aanmelddossier, meerdere museumlocaties, meerdere rechtspersonen betrokken bij museum, e.d.).

**:  Het betaalde bedrag voor de pre-toets wordt bij navolgend besluit tot aanmelding voor toetsing voor registratie,
       mits binnen 12 maanden na dagtekening van de pretoets, in mindering gebracht op het bedrag voor toetsing
       van nieuwe registraties.